Pomoc polityczna w bezrobociu

Instytucje zajmujące się pomocą bezrobotną kobietą, możemy podzielić na dwie kategorie. Są to publiczne służby takie jak: Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Centrum Pomocy Rodzinie. Do drugiej kategorii zaliczamy niepubliczne instytucje rynku pracy: agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego w tym organizacje bezrobotnych, instytucje partnerstwa lokalnego. Niektóre z tych instytucji wzajemnie się wspierają przy realizacji szkoleń, projektów unijnych, kursów. Daje to bezrobotnym kobieta poczucie, że nie są osamotnione ze swoimi problemami oraz mogą uzyskać różnorodne wsparcie w tym najtrudniejszym dla siebie okresie. Usługi pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego od początku istnienia problemu bezrobocia były podstawowym sposobem walki z tym zjawiskiem. Pośrednictwo pracy udziela pomocy osobą poszukującym pracy, a względem obecnych zapisów ma obowiązek także pomagać bezrobotnym w znalezieniu.